KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT
mgr Arkadiusz MalakO KANCELARII

Kancelaria Adwokacka Adwokata Arkadiusza Malaka ma siedzibę w Bolesławcu.

Adwokat Arkadiusz Malak na rynku usług prawniczych działa od 2006 r.

Adwokat Arkadiusz Malak specjalizuje się w sprawach rodzinnych o rozwód, o alimenty, władza rodzicielska, opieka nad dzieckiem, kontakty z dzieckiem, w sprawach spadkowych o nabycie spadku, o odrzucenie spadku, o dział spadku, o zachowek, w sprawach majątkowych o podział majątku wspólnego, w sprawach nieruchomości oraz w sprawach karnych.

W prowadzonych sprawach współpracujemy z Notariuszami oraz Komornikami Sądowymi.
Nasza działalność cechuje się indywidualnym podejściem do każdej sprawy.

Przez ponad 15 lat pomogliśmy już wielu osobom, o czym świadczą pozytywne opinie o Naszej Kancelarii.
Zapraszamy do skorzystania z Naszych usług.
Adwokat Arkadiusz MalakZAKRES USŁUG

PRAWO RODZINNE:

Jednym z głównych obszarów praktyki Kancelarii jest prawo rodzinne, w ramach którego zajmujemy się między innymi sprawami o:

> rozwód i separację;
> alimenty;
> podział majątku wspólnego;
> ustanowienie rozdzielności majątkowej;
> ubezwłasnowolnienie;
> opiekę i kuratelę;
> przysposobienie;
> ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
> ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
> uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Prawo rodzinne to szczególnie delikatna materia, często związana z emocjami i uczuciami nie tylko osób dorosłych ale również dzieci, stąd też nasze przygotowanie oraz działanie nakierowane jest na dobro dziecka.

PRAWO CYWILNE:

Kancelaria oferuje wiedzę oraz bogate doświadczenie z zakresu tematyki prawa cywilnego.

Sporządzamy oraz weryfikujemy wszelkiego rodzaju umowy.
Przygotowujemy opinie prawne opierając się na stanie faktycznym przedstawionym przez Zleceniodawcę oraz obowiązujące przepisy prawa.

W sprawach wymagających wystąpienia na drogę postępowania sądowego przygotowujemy:

> stosowne wezwania;
> pozwy;
> odpowiedzi na pozwy;
> wnioski;
> sprzeciwy;
> zarzuty od nakazów zapłaty;
> środki odwoławcze (apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne);
> inne pisma procesowe.

PRAWO KARNE:

Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym. Służymy pomocą zarówno przed:

> sądem;
> prokuraturą;
> policją;
> innymi organami ścigania,
> przed wszczęciem jakiekolwiek oficjalnego postępowania.

Główny cel to ograniczenie lub jeżeli to możliwie wyeliminowanie negatywnych skutków udziału w procesie karnym, po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego.

Występujemy w roli:

> obrońcy podejrzanego jeżeli zostały Państwu przedstawione zarzuty w postępowaniu przygotowawczym;
> obrońcy oskarżonego jeżeli został przeciwko Państwu skierowany akt oskarżenia;
> obrońcy skazanego w sprawach z zakresu Kodeksu Karnego Wykonawczego;
> obrońcy obwinionego w sprawach o wykroczenia;
> obrońcy i pełnomocnika w sprawach nieletnich;
> pełnomocnika osoby pokrzywdzonej, tzw. oskarżyciela posiłkowego;
> pełnomocnika oskarżyciela prywatnego.

Służymy Państwu pomocą zakresie przestępstw przeciwko:

> mieniu;
> zdrowiu i życiu;
> przestępstw o charakterze seksualnym;
> przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami;
> przestępstw komunikacyjnych;
> błędów lekarskich;
> przestępstw skarbowych;
> przestępstw gospodarczych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE:

Prawo administracyjne obejmuje normy określające podstawę działania urzędów i wzajemne zależności organów administracji państwowej i samorządowej.

Prawo administracyjne określa też normy regulujące proces wykonywania przez organy państwowe swoich funkcji.

> doradztwo prawne;
> odwołania od decyzji;
> zażalenia na postanowienia administracyjne;
> skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji);
> wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania);
> redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi;
> prowadzenie spraw pracowniczych,

PRAWO PRACY:

Oferta Kancelarii w zakresie Prawa pracy obejmuje doradztwo, reprezentację w sądach i pełną obsługę prawną zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

Pracodawcy:

> przygotowywanie dokumentacji pracowniczej;
przygotowanie i opiniowanie regulaminów (np. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz kodeksów korporacyjnych);
> sporządzanie i opiniowanie umów (np. umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych);
> sprawy związane z prawem autorskim;
> prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców;
> odpowiedzialność materialna pracowników;
> udział w mediacjach;
> reprezentacja przed organami administracji i sądami w sprawach Prawa pracy;
> zwolnienia grupowe;

Pracownicy:

> pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy;
> sprawy o zapłatę;
> prawa i obowiązki pracowników i pracodawców;
> odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
> mobbing;
> odprawy;
> wynagrodzenia;
> odszkodowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z przepisami;
> sprawy o przywrócenie do pracy;
> sprawy o odszkodowanie (np. z tytułu wypadku przy pracy);KONTAKTKancelaria Adwokacka
Adwokat Arkadiusz Malak


ul. Daszyńskiego 13/7
59-700 Bolesławiec
Woj. dolnośląskie

Tel. 506 389 613

E-mail: arkadiuszmalak@poczta.onet.pl


NIP: 6121758621

W celu umówienia spotkania, uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.