O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka Arkadiusza Malaka rozpoczęła działalność w 2011 roku. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, administracyjnego oraz prawa pracy obejmującą porady prawne oraz reprezentację przed Sądami na etapie wszystkich instancji. Specjalizuje się w szczególności w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego prowadząc sprawy o rozwód, separację, alimenty, kontakty, o opiekę, o ubezwłasnowolnienie. Od samego początku stawiamy na profesjonalizm i innowacyjność.

Nasza kancelaria jako podstawę działania przyjęła indywidualne podejście adwokata do każdego powierzonego mu problemu oraz bieżące informowanie klienta o kolejnym etapie sprawy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom pomoc prawną na najwyższym poziomie.ZAKRES USŁUG

1PRAWO RODZINNE

Jednym z głównych obszarów praktyki Kancelarii jest prawo rodzinne, w ramach którego zajmujemy się między innymi sprawami o:
• rozwód i separację;
• alimenty;
• podział majątku wspólnego;
• ustanowienie rozdzielności majątkowej;
• ubezwłasnowolnienie;
• opiekę i kuratelę;
• przysposobienie;
• ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
• ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
• uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Prawo rodzinne to szczególnie delikatna materia, często związana z emocjami i uczuciami nie tylko osób dorosłych ale również dzieci, stąd też nasze przygotowanie oraz działanie nakierowane jest na dobro dziecka.

2PRAWO CYWILNE

Kancelaria oferuje wiedzę oraz bogate doświadczenie z zakresu tematyki prawa cywilnego.

Sporządzamy oraz weryfikujemy wszelkiego rodzaju umowy.
Przygotowujemy opinie prawne opierając się na stanie faktycznym przedstawionym przez Zleceniodawcę oraz obowiązujące przepisy prawa.

W sprawach wymagających wystąpienia na drogę postępowania sądowego przygotowujemy:
• stosowne wezwania;
• pozwy;
• odpowiedzi na pozwy;
• wnioski;
• sprzeciwy;
• zarzuty od nakazów zapłaty;
• środki odwoławcze (apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne);
• inne pisma procesowe.

3PRAWO KARNE

Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym. Służymy pomocą zarówno przed:

•sądem;
•prokuraturą;
•policją;
•innymi organami ścigania,
•przed wszczęciem jakiekolwiek oficjalnego postępowania.

Główny cel to ograniczenie lub jeżeli to możliwie wyeliminowanie negatywnych skutków udziału w procesie karnym, po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego.

Występujemy w roli:
• obrońcy podejrzanego jeżeli zostały
Państwu przedstawione zarzuty w postępowaniu przygotowawczym;
• obrońcy oskarżonego jeżeli został przeciwko Państwu skierowany akt oskarżenia;
• obrońcy skazanego w sprawach z zakresu Kodeksu Karnego Wykonawczego;
• obrońcy obwinionego w sprawach o wykroczenia;
• obrońcy i pełnomocnika w sprawach nieletnich;
• pełnomocnika osoby pokrzywdzonej, tzw. oskarżyciela posiłkowego;
• pełnomocnika oskarżyciela prywatnego.

Służymy Państwu pomocą zakresie przestępstw przeciwko:

• mieniu;

• zdrowiu i życiu;

• przestępstw o charakterze seksualnym;

• przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami;

• przestępstw komunikacyjnych;

• błędów lekarskich;

• przestępstw skarbowych;

• przestępstw gospodarczych.

4PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne obejmuje normy określające podstawę działania urzędów i wzajemne zależności organów administracji państwowej i samorządowej.

Prawo administracyjne określa też normy regulujące proces wykonywania przez organy państwowe swoich funkcji.

• doradztwo prawne;
• odwołania od decyzji;
• zażalenia na postanowienia administracyjne;
• skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji);
• wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania);
• redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi;
• prowadzenie spraw pracowniczych,

5PRAWO PRACY

Oferta Kancelarii w zakresie Prawa pracy obejmuje doradztwo, reprezentację w sądach i pełną obsługę prawną zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

Pracodawcy:

• przygotowywanie dokumentacji pracowniczej;
przygotowanie i opiniowanie regulaminów (np. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz kodeksów korporacyjnych);
• sporządzanie i opiniowanie umów (np. umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych);
• sprawy związane z prawem autorskim;
• prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców;
• odpowiedzialność materialna pracowników;
• udział w mediacjach;
• reprezentacja przed organami administracji i sądami w sprawach Prawa pracy;
• zwolnienia grupowe;

Pracownicy:

• pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy;
• sprawy o zapłatę;
• prawa i obowiązki pracowników i pracodawców;
• odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
• mobbing;
• odprawy;
• wynagrodzenia;
• odszkodowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z przepisami;
• sprawy o przywrócenie do pracy;
• sprawy o odszkodowanie (np. z tytułu wypadku przy pracy);

6INNE


KONTAKTKancelaria Adwokacka
Adwokat
Arkadiusz Malak


ul. Daszyńskiego 13/7
59-700 Bolesławiec
Woj. dolnośląskie

Tel. 506 389 613

E-mail: arkadiuszmalak@poczta.onet.pl

NIP: 6121758621
W celu umówienia spotkania, uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
PART_1574075065335_Resized_20191118_115656